نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

مسئول روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان رضوی، ایران، مشهد گروه مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور تهران غرب، ایران، تهران

چکیده

شرکت‌ها برای ایجاد بسترهای نوآوری در کسب‌و‌کار خود از شبکه‌ها و رسانه‌‌های اجتماعی، استفاده‌های بسیاری می‌کنند. اما راهکارهای استراتژیک برای نیل به این هدف، به عنوان راهنمایی جامع در دسترس نیست.

در این مقاله چارچوبی برای شرکت‌ها ارائه شده که با استفاده و به‌کارگیری آن در شبکه‌‌های اجتماعی، می‌توانند فرایندهای نوآوری را درکسب‌و‌کار خود پیاده کنند. بدین منظور باید برنامه‌های جامع و منظمی در شرکت اجرایی شود تا با استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی، نوآوری متبلور شود. این مدل شامل سه بخش است: 1. مدیران شبکه‌‌های اجتماعی که فعالیت‌های رسانه‌ای را انجام می‌دهند.2. مدیرارشد و عالی شرکت که باید از این مهم پشتیبانی کرده و درجهت توانمندسازی تیم تلاش کند. 3. فرایندهای چابک در شرکت که باعث روند چرخش و تسهیم دانش می‌شود.

روش مورد مطالعه در این مقاله، روش کیفی توصیفی، با مطالعه عمیق اسناد کتابخانه‍ای و پژوهش‌های مرتبط در این حوزه است. لذا مدلی برای ارتقا و غنی‌سازی نوآوری ارائه می‌دهد که مدیران می‌توانند توانایی‌های کسب‌و‌کار خود را درخصوص شبکه‌‌ها و رسانه‌های اجتماعی ارتقا داده و زمینه‌های بروز نوآوری را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات