نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی مراکز دعانویسی به عنوان یکی از اشکال و بازنمودهای دین عامیانه در شهر نهاوند پرداخته است. هدف اصلی تحقیق تبیین کارکرد مراکز دعانویسی در جامعه‌ی کنونی ایران است. بدین منظور باورها و مناسکی که کنشگران میدان بدان پایبند هستند مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس متناسب با مسئله و پرسش اصلی پژوهش حاضر از استراتژی استفهامی استفاده شده است و تکنیک‌ گردآوری اطلاعات عبارت‌اند از: مشاهده مشارکتی و مشاهده غیرمشارکتی. از سوی دیگر دو رویکرد نظری تئودور آدورنو و پیر بوردیو که تشخیص داده شده می‌توانند برخی از وجوه مسئله‌ی مورد بررسی را تشریح کنند، به کار گرفته شده است. بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش، یکی از مهمترین کارکردهای مراکز دعانویسی تثبیت افراد در وضعیت اجتماعی و اقتصادی کنونی‌شان و همنوا ساختن آنها با شرایط جامعه است و این امر را به واسطه‌ی کنترل اجتماعی افراد با ارائه‌ی یک ایدئولوژی وابستگی محقق می‌سازند.

کلیدواژه‌ها