نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی فرهنگی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران،

2 گروه جامعه شناسی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران ، نویسنده مسوول،

3 گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.

چکیده

نشاط نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی همه افراد جامعه از جمله معلمان دارد. با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در جامعه‌پذیری و تربیت دانش‌آموزان، تحقیق حاضر با بررسی تاثیر انسجام اجتماعی خانواده در دوره کرونا بر نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران در سال 99-1398 انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و حجم نمونه تعداد 382 از معلمان بر اساس فرمول کوکران و لینک پرسشنامه از طریق فضای مجازی (واتس آپ و...) در اختیار پاسخگویان قرار گرفته است. برای تعیین پایایی گویه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ در دو سـطح توصیفی و استنباطی و برای آزمون فرضیات بخش دومتغیره از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و برای بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای تحقیق از نرم‌افزار (۸٫۵ LISREL) استفاده گردیده است.طبق نتایج، انسجام اجتماعی خانواده تأثیری معنادار و افزایشی بر نشاط اجتماعی معلمان دارد و در هنگام وقوع صدمات ناشی از بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی(بیماری کرونا) انسجام را کاهش می‌دهد و در ایجاد آرامش و نشاط معنوی جامعه و خانواده معلمان تاثیر زیادی داشته است و تاب‌آوری آن‌ها در برابر استرس بیماری کرونا افزایش می‌ دهد. در موارد حساس، اعضای خانواده در یک وضعیت مشترک قرار می‌گیرند و یک هدف واحد را دنبال می‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند که بیشتر با افراد خانواده خود در ارتباط باشند تا به نهادهای اجتماعی اعتماد کنند. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود؛ تدوین سند تحول بنیادین نشاط اجتماعی معلمان در اولویت برنامه‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی آموزش و پرورش کشور قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها