نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مولفه‌های قوم‌گرایی بر روی مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر انجام شده است. در این تحقیق مولفه‌های قوم گرایی شامل ترجیح قومی، گرایش قومی و قوم مداری است که در چارچوب هدف کاربردی و از نظر نوع تحلیل، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته شده‌اند. مطابق سرشماری سال 1395تعداد آن ها 1163400 نفر برآورد شده است. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر استخراج گردید . هم چنین با کاربرد روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و تصادفی پرسشنامه محقق ساخته به اجرا درآمد. یافته‌های پژوهش نشان می دهد تاثیر مولفه‌های متغیر قوم‌گرایی شامل ترجیح قومی، گرایش قومی و قوم مداری بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر به ترتیب به میزان 25.3 % ، 26.8% ، 14.5% و تاثیر متغیر اصلی تحقیق یعنی قوم‌گرایی بر مشارکت سیاسی 36.8% به دست آمده است. این پژوهش در راستای اهمیت استان های مرزی کشور به لحاظ مشارکت سیاسی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها