نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علامه طباطبائی، گروه علوم ارتباطات

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه تبریز

چکیده

موضع پژوهش حاضر بررسی جامعه‌شناختی نحوۀ پایبندی شاغلان کسب و کارهای کاذب در شهر تهران به پروتکل‌های بهداشت اجتماعی در دوران کرونا بود. جهت بررسی این موضوع از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. در این پژوهش از مصاحبه‌های عمقی نیمه‌ساختار یافته برای گرداوری داده‌‌ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه شاغلان کسب و کارهای کاذب در شهر تهران بود که در این پژوهش شامل دستفروشان و کارگران فصلی می‌شد. به طور کلی پژوهشگر پس از انجام 31 مصاحبه، به اشباع نظری دست یافت و این نکته را دریافت که مصاحبه جدید، حاوی هیچ نوع اطلاعات تازه‌ای نخواهد بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که پایبندی شاغلان اشتغال‌های کاذب کلانشهر تهران به دستورالعمل‌های بهداشتی در دوران کرونا نحت تأثیر متغیرهای اقتصادی اشکال متعددی به-خود گرفته است. بنا به یافته‌ها، مصاحبه‌شوندگان در قالب الگوهای رفتاری متفاوتی نظیر «نقض تام و تمام پایبندی، پایبندی مشروط و پایبندی تظاهری» با کرونا مواجهه پیدا کرده‌اند. علاوه بر این یافته‌های پژوهش نشان داد که بیماری کرونا نوعی بحران فراگیر و دوگانه را برای برخی از مصاحبه‌شوندگان به وجود آورده است؛ به صورتی که این افراد طی این دوران مجبور بوده‌اند هم با ویروس کرونا دسته‌ وپنجه نرم کنند و هم مایحتاج زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان داد که اکثر شاغلان کسب و کارهای کاذب به‌دلیل تعلق به یک طبقه اقتصادی در مواجهه با کرونا رفتار، برداشت و دیدگاه‌های نزدیکی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات